پایگاه داده های قرآنی ، منابع بزرگ و ارزشمندی از محتوای اسلامی از جمله قرآن ، ادعیه ، تفسیر و ...به همراه صوت جهت استفاده کاربران عادی و توسعه دهنگان نرم افزارهای قرآنی فراهم کرده است. پایگاه داده های قرآنی ، منابع بزرگ و ارزشمندی از محتوای اسلامی از جمله قرآن ، ادعیه ، تفسیر و ...به همراه صوت جهت استفاده کاربران عادی و توسعه دهنگان نرم افزارهای قرآنی فراهم کرده است.

V:2.70 : 001014 (001028)