احکام شرعی
استفتائات امام خامنه اي

حکم شرعی روز


چيزهايی كه روزه را باطل می كنند

نه چيز روزه را باطل می كند: اول: خوردن و آشاميدن. دوم: جماع. سوم:استمنا، و استمنا آن است كه انسان با خود كاری كند كه منی از او بيرون آيد.چهارم: دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر عليهم السلام. پنجم:رساندن غبار غليظ به حلق. ششم: فرو بردن تمام سر در آب. هفتم: باقی ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح. هشتم: اماله كردن با چيزهای روان.نهم: قی كردن.

رساله امام خمینی (ره)

آموزش احکام

احکام وضو - وضوی جبیره ای - قسمت دوم
احکام وضو - وضوی جبیره ای - قسمت دوم