امام خمینی

تقليد
احكام تقليد
احكام طهارت
اقسام آبها و احكام آن
آب مطلق و مضاف
١- آب كر
٢- آب قليل
٣- آب جاری
٤- آب باران
٥- آب چاه
احكام آبها
تخلي و احكام آن
احكام تخلی (بول و غائط كردن)
استبراء
مستحبات و مكروهات تخلی
نجاسات و احکام آن
انواع نجاسات
1،2بول و غائط
٣- منی
٤- مردار
٥- خون
٦،٧- سگ و خوك
٨- كافر
٩- شراب
١٠- فقاع
عرق جنب از حرام
١١- عرق شتر نجاستخوار
راه ثابت شدن نجاست
راه نجس شدن چيزهای پاك
احكام نجاسات
مطهرات
١- آب
٢- زمين
٣- آفتاب
٤- استحاله
٥- كم شدن دو سوم آب انگور
٦- انتقال
٧- اسلام
٨- تبعيت
٩- برطرف شدن عين نجاست
١٠- استبراء حيوان نجاستخوار
١١- غايب شدن مسلمان
احكام ظرفها
وضو
كيفيت وضو گرفتن
وضوی ارتماسی
دعاهايی كه موقع وضو گرفتن مستحب است
شرایط وضو
احکام وضو
چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت
چیزهایی که وضو را باطل می کند
احكام وضوی جبيره
غسل
غسلهای واجب
جنابت
احكام جنابت
چيزهايی كه بر جنب حرام است
چيزهای كه بر جنب مكروه است
غسل جنابت
غسل ترتيبی
غسل ارتماسی
احكام غسل كردن
غسل هاي اختصاصي بانوان
استحاضه
خصوصيات استحاضه و اقسام آن
احكام استحاضه
حيض
خصوصيات حيض و احكام آن
احكام حائض
اقسام زنهای حائض
١- صاحب عادت وقتيه و عدديه
٢- صاحب عادت وقتيه
٣- صاحب عادت عدديه
4- مضطربه
5- مبتدئه
٦- ناسيه
مسائل متفرقه حيض
نفاس
غسل و احكام مربوط به اموات
غسل مس میت
احكام محتضر
احكام بعد از مرگ
احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميت
احكام غسل ميت
احكام كفن ميت
احكام حنوط
احکام نماز میت
مستحبات نماز ميت
احكام دفن
مستحبات دفن
نماز وحشت
نبش قبر
غسل های مستحب
تيمم
مواردي كه بايد تيمم كرد
چيزهايی كه تيمم به آنها صحيح است
دستور تيمم
احكام تيمم
احكام نماز
اهميت نماز
نمازهاي واجب
نمازهاي واجب يوميه
اوقات نماز و احكام آن
وقت نماز ظهر و عصر
وقت نماز مغرب و عشاء
وقت نماز صبح
احكام وقت نماز
نمازهايي كه بايد به ترتيب خوانده شوند
نمازهاي مستحب
كيفيت خواندن آن
وقت نافله هاى يوميه
نماز غفيله
احكام قبله
بدن و لباس نمازگزار
پوشاندن بدن در نماز
شرايط لباس نمازگزار
لباس نمازگزار
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
شرط چهارم
شرط پنجم
مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد
چيزهايي كه در لباس نمازگزار مستحب است
چيزهايي كه در لباس نمازگزار مكروه است
مكان نماز گزار
شرايط مكان نمازگزار
مكان نماز گزار
جاهايی كه نماز خواندن در آنها مستحب است
جاهايي كه نماز خواندن در آنها مكروه است
احكام مسجد
اذان و اقامه
واجبات نماز
اقسام واجبات نماز
نيت
تكبيرة الاحرام
قيام - ايستادن
قرائت
ركوع
سجود
چيزهايي كه سجده بر آنها صحيح است
مستحبات و مكروهات سجده
سجده واجب قرآن
تشهد
سلام نماز
ترتيب
موالات
قنوت
ترجمه نماز
1-ترجمه سوره حمد
٢- ترجمه سوره قل هو الله احد
٣- ترجمه ذكر ركوع و سجود و ذكرهايی كه بعد از آنها مستحب است
٤- ترجمه قنوت
5-ترجمه تسبيحات اربعه
٦- ترجمه تشهد و سلام
تعقيب نماز
صلوات بر پيغمبر
مبطلات نماز
چيزهايی كه در نماز مكروه است
مواردی كه می شود نماز واجب را شكست
شكيات
شكهای باطل
شكهايی كه نبايد به آنها اعتنا كرد
١- شك در چيزی كه محل آن گذشته است
٢- شك بعد از سلام
3- شك بعد از وقت
٤- كثير الشك (كسی كه زياد شك می كند)
٥- شك امام و ماموم
٦- شك در نماز مستحبی
شكهای صحيح
نماز احتياط
سجده سهو
دستور سجده سهو
قضای سجده و تشهد فراموش شده
كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز
نماز مسافر
شرائط سفر
مسائل متفرقه
نماز قضاء
احكام نماز قضاء
نماز قضای پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است
نماز جماعت
احكام نماز جماعت
شرايط امام جماعت
احكام جماعت
چيزهايی كه در نماز جماعت مستحب است
چيزهايی كه در نماز جماعت مكروه است
نماز آيات
موارد وجوب نماز آيات و احكام آن
دستور نماز آيات
نماز عيد فطر و قربان
اجير گرفتن برای نماز
احكام روزه
تعريف روزه
نيت
چيزهايی كه روزه را باطل می كنند
١- خوردن و آشاميدن
٢- جماع
٣- استمناء
٤- دروغ بستن به خدا و پيغمبر
٥- رساندن غبار غليظ به حلق
٦- فرو بردن سر در آب
٧- باقی ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح
٨- اماله كردن
٩- قی كردن
احكام روزه مسافر
احكام چيزهايی كه روزه را باطل می كند
آنچه برای روزه دار مكروه است
جاهايی كه قضا و كفاره واجب است
كفاره روزه
جاهایی که فقط قضای روزه واجب است
احكام روزه قضا
احكام روزه مسافر
كسانی كه روزه بر آنها واجب نيست
راه ثابت شدن اول ماه
روزه های حرام و مكروه
روزه های مستحب
استحباب امساک برای کسانی که روزه نیستند
مواردی كه مستحب است انسان از كارهايی كه روزه را باطل می كند خودداری نمايد
احكام خمس
متعلقات خمس
منفعت کسب
معدن
گنج
مال حلال مخلوط به حرام
جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید
غنیمت
زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
مصرف خمس
احكام زكات
متعلقات زكات
شرايط واجب شدن زكات
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
نصاب طلا
نصاب نقره
زكات شتر و گاو و گوسفند
نصاب شتر
نصاب گاو
نصاب گوسفند
مصرف زكات
شرايط كسانی كه مستحق زكاتند
نيت زكات
مسائل متفرقه زكات
زكات فطره
شرايط زكات فطره
مصرف زكات فطره
مسائل متفرقه زكات فطره
حج
احكام حج
احكام خريد و فروش و...
چيزهايی كه در خريد و فروش مستحب است
معاملات مكروه
معاملات باطل
شرايط فروشنده و خريدار
شرايط جنس و عوض آن
صيغه خريد و فروش
خريد و فروش ميوه ها
نقد و نسيه
معامله سلف
شرايط معامله سلف
احكام معامله سلف
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
مواردی كه انسان می تواند معامله را به هم بزند
مسائل متفرقه
شركت
احكام شركت
صلح
احكام صلح
احكام اجاره
صيغه اجاره و شرائط آن
شرايط مالی كه اجاره می دهند
شرايط استفاده ای كه مال را برای آن اجاره می دهند
مسائل متفرقه اجاره
مزارعه
احكام مزارعه
مساقات
احکام مُساقات
احكام حجر وبلوغ
كسانی كه نمی توانند در مال خود تصرف كنند
وكالت
احكام وكالت
قرض
احكام قرض
حواله
احكام حواله دادن
رهن
احكام رهن
ضامن شدن
احكام ضامن شدن
كفالت
احکام کفالت
وديعه با امانت
احكام وديعه (امانت)
عاريه
احكام عاريه
احكام نكاح يا ازدواج و زناشويي
اقسام ازدواج
احكام عقد
دستور خواندن عقد دائم
دستور خواندن عقد غير دائم
شرايط عقد
عيبهايی كه بواسطه آنها می شود عقد را به هم زد
عده ای از زنها كه ازدواج با آنان حرام است
احكام عقد دائم
متعه يا صيغه
احکام نگاه کردن
مسائل متفرقه زناشويی
شير دادن
احكام شير دادن
شرايط شير دادنی كه علت محرم شدن است
آداب شير دادن
مسائل متفرقه شير دادن
احکام طلاق
صيغه طلاق و شرايط آن
عده طلاق
عده زنی كه شوهرش مرده
طلاق بائن و طلاق رجعی
احكام رجوع كردن
طلاق خلع
طلاق مبارات
احكام متفرقه طلاق
غصب
احكام غصب
مال پيدا شده
احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند
صيد و ذبح
احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات
دستور سر بریدن حیوانات
شرايط سر بريدن حيوان
دستور كشتن شتر
چيزهايی كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است
چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است:
احکام شکار کردن با اسلحه
شكار كردن با سگ شكاری
صيد ماهی
صيد ملخ
خوردن و آشاميدن
احكام خوردنيها و آشاميدنيها
چيزهايی كه موقع غذا خوردن مستحب است
چيزهايی كه در غذا خوردن مكروه است
مستحبات آب آشاميدن
مكروهات آب آشاميدن
نذر و عهد
احكام نذر و عهد
قسم
احكام قسم خوردن
وقف
احكام وقف
وصيت
احكام وصيت
ارث يا ميراث
احكام ارث
ارث دسته اول
ارث دسته دوم
ارث دسته سوم
ارث زن و شوهر
مسائل متفرقه ارث
ملحقات توضيح المسائل
حكم امر به معروف و نهي از منكر
شرايط امر به معروف و نهی از منكر
مراتب امر به معروف و نهی از منكر
دفاع
مسائل دفاع
مسائل مستحدثه
سفته
سرقفلی
معاملات بانكی
بيمه
بخت آزمايی
تلقيح
تشريح پيوند
خاتمه
استفتائات
درباره تقليد
درباره وضو
درباره مسجد
درباره وقت نماز و روزه
بعض مسائل نماز
احکام نماز
مسائل روزه
بعض احکام روزه
بعض احکام نماز جماعت
احکام نماز و روزه مسافر
بعض احکام نماز مسافر
نماز مسافر
بعض مسائل خمس
احکام خمس
بعض احکام معاملات
چند مسأله بانکی
مسائل متفرقه

عناوین پر بازدید

AhkamMostViewed