آیت الله محمد فاضل لنکرانی

احکام تقلید
احکام طهارت
آب مطلق و مضاف
اشاره
اقسام آب مطلق
1- آب کُرّ
2 - آب قلیل
3- آب جاری
4 - آب باران
5 - آب چاه
احکام آبها
احکام تَخَلّی (بول و غائط کردن)
اشاره
اِسْتِبْراء
مستحبات و مکروهات تخلّی
نجاسات
نجاسات یازده چیز است:
اشاره
1 و2 - بول و غائط
3 - منی
4 - مردار
5 - خون
6 و 7 - سگ و خوک
8 - مشرک
9 - شراب
10 - فقّاع
11 - عرق شتر نجاستخوار
عرق جنب از حرام
راه ثابت شدن نجاست
راه نجس شدن چیزهای پاک
احکام نجاسات
مُطَهّرات
یازده چیز، نجاست را پاک می کند
اشاره
1 - آب
2- زمین
3- آفتاب
4- اسْتِحاله
5 - سرکه شدن آب انگور
6 - انتقال
7 - اسلام
8- تَبَعیّت
9- برطرف شدن عین نجاست
10- اسْتبْراء حیوان نجاستخوار
11- غائب شدن مسلمان
احکام ظرفها
وضو
اشاره
وضوی ارتماسی
دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است
شرایط وضو
احکام وضو
چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت
چیزهایی که وضو را باطل می کند
احکام وضوی جبیره
غسل
غسلهای واجب
اشاره
جنابت
احکام جنابت
استحاضه
اشاره
احکام استحاضه
حیض
اشاره
احکام حائض
اقسام زنهای حائض
مسائل متفرقه حیض
نفاس
غسل مسّ میّت
اشاره
احکام محتضر
احکام بعد از مرگ
غسلهای مستحب
تیمّم
اشاره
موارد تیمّم
چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است
دستور تیمّم
احکام تیمّم
احکام نماز
اشاره
نمازهای واجب
اشاره
نمازهای واجب یومیّه
اشاره
احکام وقت نماز
نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود
نمازهای مستحبّ
اشاره
وقت نافله های یومیّه
نماز غفیله
احکام قبله
پوشانیدن بدن در نماز
اشاره
لباس نمازگزار
اشاره
مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد
چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است
چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است
مکان نمازگزار
اشاره
جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است
جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است
احکام مسجد
اذان و اقامه
اشاره
ترجمۀ اذان و اقامه
واجبات نماز
اشاره
نیّت
تکبیره الاحرام
قیام نماز
قرائت
رکوع
سجود
تشهّد
سلام نماز
ترتیب
مُوالات
قنوت
ترجمۀ نماز
1 - ترجمۀ سورۀ حمد
2 - ترجمۀ سورۀ قل هو اللّه احد
3 - ترجمۀ ذکر رکوع و سجود و ذکرهائی که بعد از آنها مستحب است
4 - ترجمۀ قنوت
5 - ترجمۀ تسبیحات اربعه
6 - ترجمۀ تشهد و سلام
تعقیب نماز
صلوات بر پیغمبر
مُبطِلات نماز
اشاره
چیزهایی که در نماز مکروه است
مواردی که می توان نماز واجب را شکست
شکیّات نماز
اشاره
شکهای مبطِل
شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد
اشاره
1 - شک در چیزی که محل آن گذشته است
2 - شک بعد از سلام
3 - شک بعد از وقت
4 - کَثیرُ الشّک «کسی که زیاد شک می کند»
5 - شک امام و مأموم
6 - شک در نماز مستحبّی
شکهای صحیح
نماز احتیاط
سجدۀ سهو
اشاره
دستور سجدۀ سهو
قضای سجده و تشهد فراموش شده
کم و زیاد کردن اجزاء و شرائط نماز
نماز مسافر
اشاره
مسائل متفرقه
نماز قضا
اشاره
نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگتر واجب است
نماز جماعت
اشاره
شرایط امام جماعت
احکام جماعت
اشاره
چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است
چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است
نماز آیات
اشاره
دستور نماز آیات
نماز جمعه
اشاره
شرایط نماز جمعه
وقت نماز جمعه
کیفیت نماز جمعه
احکام نماز جمعه
نماز عید فطر و قربان
اجیر گرفتن برای نماز
احکام روزه
اشاره
نیّت
چیزهایی که روزه را باطل می کند
ده چیز روزه را باطل می کند
اشاره
1 و 2 - خوردن و آشامیدن
3 - جماع
4 - استمناء
5 - دروغ بستن به خدا و پیغمبر
6 - رساندن غبار غلیظ به حلق
7 - فرو بردن سر در آب
8 - باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
9 - اماله کردن
10 - قی کردن عمدی
احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند
آنچه برای روزه دار مکروه است
جاهایی که قضا و کفّاره واجب است
کفّارۀ روزه
جاهایی که فقط قضای روزه واجب است
احکام روزۀ قضا
احکام روزۀ مسافر
کسانی که روزه بر آنها واجب نیست
راه ثابت شدن اوّل ماه
روزه های حرام و مکروه
روزه های مستحبّ
مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند
احکام خمس
در هفت چیز خمس واجب می شود
اشاره
1 - منفعت کسب
2 - معدن
3 - گنج
4 - مال حلال مخلوط به حرام
5 - جواهری که بواسطۀ فرو رفتن در دریا بدست می آید
6 - غنیمت
7 - زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
مصرف خمس
احکام زکات
اشاره
شرایط واجب شدن زکات
زکات گندم و جو و خرما و کشمش
نصاب طلا
نصاب نقره
زکات شتر و گاو و گوسفند
اشاره
نصاب شتر
نصاب گاو
نصاب گوسفند
مصرف زکات
شرایط کسانی که مستحق زکاتند
نیّت زکات
مسائل متفرّقه زکات
زکات فطره
اشاره
مصرف زکات فطره
مسائل متفرّقه زکات فطره
احکام حجّ
امر به معروف و نهی از منکر
اشاره
شرایط امر به معروف و نهی از منکر
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
مسائل دفاع
احکام خریدوفروش
چیزهایی که در خریدوفروش مستحب است
معاملات مکروه
معاملات حرام
ربای معاوضی
شرایط فروشنده و خریدار
شرایط جنس و عوض آن
صیغۀ خریدوفروش
خریدوفروش میوه ها
نقد و نسیه
معاملۀ سَلَف
اشاره
شرایط معاملۀ سلف
احکام معاملۀ سَلَف
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
مواردی که انسان می تواند معامله را بهم بزند
مسائل متفرقه
احکام شرکت
احکام صلح
احکام اجاره
اشاره
شرایط مالی که آن را اجاره می دهند
شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند
مسائل متفرّقه اجاره
احکام جُعاله
احکام مزارعه
احکام مُساقات
اشاره
کسانی که نمی توانند در مال خودتصرف کنند
کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند
احکام وکالت
احکام قرض
احکام حواله دادن
احکام رَهن
احکام ضامن شدن
احکام کفالت
احکام ودیعه (امانت)
احکام مضاربه
احکام عارِیَه
احکام نکاح یا ازدواج
اشاره
احکام عقد
اشاره
دستور خواندن عقد دائم
دستور خواندن عقد غیر دائم
شرایط عقد
عیبهایی که به واسطۀ آنها می شود عقد را بهم زد
عدّه ای از زنها که ازدواج با آنها حرام است
احکام عقد دائم
مُتعه یا صیغه
احکام نگاه کردن
مسائل متفرقه زناشوئی
احکام شیر دادن
اشاره
شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است
آداب شیر دادن
مسائل متفرقه شیر دادن
احکام طلاق
اشاره
عِدّۀ طلاق
اشاره
عدّه زنی که شوهرش مرده
طلاق بائن و طلاق رِجْعِی
اشاره
احکام رجوع کردن
طلاق خُلْع
طلاق مبارات
احکام متفرقۀ طلاق
احکام غصب
احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند
احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات
اشاره
دستور سر بریدن حیوانات
شرایط سر بریدن حیوان
دستور کشتن شتر
چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است
چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است
احکام شکار کردن با اسلحه
شکار کردن با سگ شکاری
صید ماهی
صید ملخ
احکام خوردنیها و آشامیدنیها
اشاره
چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است
مستحبات آب آشامیدن
مکروهات آب آشامیدن
احکام نَذْر و عَهْد
احکام قسم خوردن
احکام وَقْف
احکام وصیت
احکام ارث
اشاره
ارث طبقه اول
طبقه دوم نسبی
اشاره
اجداد
برادر و خواهر
اجداد و خواهر برادر
طبقه سوم نسبی
اشاره
عمو و عمه
دایی و خاله
عمو و عمه و دایی و خاله
ارث زن و شوهر
اشاره
شرائط ارث زن و شوهر
مسائل متفرقه ارث

عناوین پر بازدید

AhkamMostViewed