از روایات اسلامی مشاوره بگیر

امامت عامه کسى که بميرد و امام دورانش را نشناسد

عنه صلى الله عليه و آله: مَن ماتَ بغيرِ إمامٍ ماتَ مِيتةً جاهليّةً.


پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: هر که بدون داشتن امام بميرد به مرگ جاهلى مرده است.